Förfarande för framställning av terapeutiskt användbara 4,5,6,7-tetrahydrotiatzolo/4,5-c/pyridinderivat samt isomerer och syraadditionssalter av dessa

Menetelmä terapeuttisesti käyttökelpoisten 4,5,6,7-tetrahydroisotiatsolo/4,5-c/pyridiini-johdannaisten ja niiden isomeerien ja happoadditiosuolojen valmistamiseksi

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle